aladd小清新 & lomo > 2012年10月20日11:39:56

醉漾轻舟,信流引到花深处

醉漾轻舟,信流引到花深处。尘缘相误。无计花间住。 烟水茫茫,千里斜阳暮。山无数。乱红如雨。不记来时路。

 

醉漾轻舟,信流引到花深处

 

醉漾轻舟,信流引到花深处

 

醉漾轻舟,信流引到花深处

 

醉漾轻舟,信流引到花深处

 

醉漾轻舟,信流引到花深处

 

醉漾轻舟,信流引到花深处

 

醉漾轻舟,信流引到花深处

 

醉漾轻舟,信流引到花深处

 

醉漾轻舟,信流引到花深处

 

醉漾轻舟,信流引到花深处