aladd插画 & 手绘 > 2011年12月06日0:01:33

Gloria Pizzilli的奇幻插画作品

Gloria Pizzilli,意大利插画师,同时也是一名平面设计师,现居佛罗伦萨,目前在从事家居及时尚产品设计,她的插画作品线条柔和,带一些奇幻色彩。

 

Gloria Pizzilli的奇幻插画作品

Gloria Pizzilli的奇幻插画作品

Gloria Pizzilli的奇幻插画作品

Gloria Pizzilli的奇幻插画作品

Gloria Pizzilli的奇幻插画作品

Gloria Pizzilli的奇幻插画作品

Gloria Pizzilli的奇幻插画作品

Gloria Pizzilli的奇幻插画作品