aladd摄影 > 2011年12月03日0:02:37

Gustavo Minas的街头艺术 -摄影

Gustavo Minas,巴西摄影师,出生于1981年,擅长街头摄影,分享一组来自他的作品,给每一位同样喜欢街拍的摄影爱好者,希望你会喜欢。

 

Gustavo Minas

Gustavo Minas

Gustavo Minas

Gustavo Minas

Gustavo Minas

Gustavo Minas

Gustavo Minas

Gustavo Minas