aladd摄影 > 2011年12月02日0:03:59

阿富汗,可见的黑暗 -来自Seamus Murphy

Seamus Murphy,冰岛摄影师,出生于1959年,这组作品名为《Darkness Visible》(可见的黑暗),1994-2010年间,Seamus 14次访问阿富汗,记录了阿富汗人民在强权统治的阴影中生活,其中自然有暴力和血腥,但同时也有爱和浪漫,希望你会喜欢,一同欣赏吧。

 

Seamus Murphy

Seamus Murphy

Seamus Murphy

Seamus Murphy

Seamus Murphy

Seamus Murphy

Seamus Murphy

Seamus Murphy