aladd设计 > 设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计欣赏

设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计欣赏

2016年04月22日23:44:11 设计

一组来自设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计欣赏,经典之作,希望对设计爱好者有所帮助。

 

设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计

设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计

设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计

设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计

设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计

设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计

设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计

设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计

设计师George Bokhua的负空间动物Logo设计