aladd插画 & 手绘 > 2016年02月09日23:43:12

堪比手绘插画的细腻针线刻画作品欣赏

分享一组完全堪比手绘插画的细腻针线刻画作品,作者是来自美国的艺术家Stephanie K Clark,新年第一发膝盖送给他了。

 

艺术家Stephanie K Clark堪比手绘插画的细腻针线刻画

艺术家Stephanie K Clark堪比手绘插画的细腻针线刻画

艺术家Stephanie K Clark堪比手绘插画的细腻针线刻画

艺术家Stephanie K Clark堪比手绘插画的细腻针线刻画

艺术家Stephanie K Clark堪比手绘插画的细腻针线刻画

艺术家Stephanie K Clark堪比手绘插画的细腻针线刻画

艺术家Stephanie K Clark堪比手绘插画的细腻针线刻画

艺术家Stephanie K Clark堪比手绘插画的细腻针线刻画