aladd插画 & 手绘 > 2016年01月29日23:48:07

插画师Tisha Cherry用奥利奥饼干夹心画画,吃货颤抖吧

你喜欢奥利奥吗?来一起看插画师Tisha Cherry是如何用奥利奥饼干夹心来创作绘画的吧,饼干一秒就变成了画板,小编服了。

 

插画师Tisha Cherry用奥利奥饼干夹心画画

插画师Tisha Cherry用奥利奥饼干夹心画画

插画师Tisha Cherry用奥利奥饼干夹心画画

插画师Tisha Cherry用奥利奥饼干夹心画画

插画师Tisha Cherry用奥利奥饼干夹心画画

插画师Tisha Cherry用奥利奥饼干夹心画画

插画师Tisha Cherry用奥利奥饼干夹心画画

插画师Tisha Cherry用奥利奥饼干夹心画画

插画师Tisha Cherry用奥利奥饼干夹心画画