aladd设计 > 插画师Gemma O’Brien手绘字体画报设计作品

插画师Gemma O’Brien手绘字体画报设计作品

2015年10月12日23:51:05 设计

分享来自澳大利亚插画师Gemma O’Brien的一组手绘字体画报设计作品,能将正面墙当做一个绘画板,不知道叶良辰服不服呢。。

 

插画师Gemma O'Brien手绘字体画报设计

插画师Gemma O'Brien手绘字体画报设计

插画师Gemma O'Brien手绘字体画报设计

插画师Gemma O'Brien手绘字体画报设计

插画师Gemma O'Brien手绘字体画报设计

插画师Gemma O'Brien手绘字体画报设计

插画师Gemma O'Brien手绘字体画报设计

插画师Gemma O'Brien手绘字体画报设计

插画师Gemma O'Brien手绘字体画报设计