aladd摄影 > 摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影作品

摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影作品

分享一期来自保加利亚摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影作品,尽管现在用PS等后期工具也可以做到同样的效果。。。说到双重曝光摄影,还有《妙趣横生的双重曝光摄影

 

摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影

摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影

摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影

摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影

摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影

摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影

摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影

摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影

摄影师Aneta Ivanova的双重曝光人像摄影