aladd插画 & 手绘 > 2015年09月07日0:54:45

一组关于情侣与单身之间的生活对比的插画,略心酸

分享一组来自美国插画师Nidhi Chanani的关于情侣与单身之间差别的插画作品,用生活中常见的场景进行鲜明的对比,你喜欢2个人的快乐,还是愿意只身一人呢?

 

Nidhi Chanani情侣和单身的对比插画

Nidhi Chanani情侣和单身的对比插画

Nidhi Chanani情侣和单身的对比插画

Nidhi Chanani情侣和单身的对比插画

Nidhi Chanani情侣和单身的对比插画

Nidhi Chanani情侣和单身的对比插画

Nidhi Chanani情侣和单身的对比插画

Nidhi Chanani情侣和单身的对比插画

Nidhi Chanani情侣和单身的对比插画