aladd摄影 > 摄影师Joni Niemelä的多彩植物微距摄影作品

摄影师Joni Niemelä的多彩植物微距摄影作品

2015年08月09日23:55:06 摄影

来自芬兰摄影师Joni Niemelä的植物微距摄影作品,拍摄的毛毡苔美丽的外表下却是杀伤力满格的昆虫杀手。它的叶片边缘密布可分泌黏液的腺毛,当昆虫落在叶面上时,腺毛受到刺激就会立即做向内和向下运动,将虫紧压于叶面,利用自身分泌的消化液“吃”掉昆虫。

 

Joni Niemelä毛毡苔植物微距摄影图片

Joni Niemelä毛毡苔植物微距摄影图片

Joni Niemelä毛毡苔植物微距摄影图片

Joni Niemelä毛毡苔植物微距摄影图片

Joni Niemelä毛毡苔植物微距摄影图片

Joni Niemelä毛毡苔植物微距摄影图片

Joni Niemelä毛毡苔植物微距摄影图片

Joni Niemelä毛毡苔植物微距摄影图片

Joni Niemelä毛毡苔植物微距摄影图片