aladd插画 & 手绘 > 2011年02月01日15:04:03

never-neverland 混沌的色彩

来自never-neverland的一组非常有意思的作品。耀眼的色彩混沌在一起,杂乱的不规则的边缘,复杂的线条和情绪,真的是相当不平静呢.

 

never-neverland 混沌的色彩

never-neverland 混沌的色彩

never-neverland 混沌的色彩

never-neverland 混沌的色彩

never-neverland 混沌的色彩